Slider_lastbil_skoogs

Policy & certifieringar

Skoogs Åkeri är miljö-, kvalitet- och trafiksäkerhetscertifierade enligt ISO 9001/14001/39001. Vi arbetar ständigt med att minska transporternas miljöpåverkan genom en hög effektivitet i utförandet. Vi försöker påverka drivmedelsförbrukning, lastfyllnad, använda miljövänliga produkter och utbilda vår personal.

Bra val ska löna sig. Både för de som köper och säljer transporter.

Med Fair Transport vill Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från sunda åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. För oss på Skoogs Åkeri var det ett självklart val att ta ställning i och för Fair Transport.

Vi kör trafiksäkert, vi kör klimatsmart, vi tar ansvar.

Dataskyddspolicy

Policyns omfattning

Denna dataskyddspolicy som omfattar kunder, anställda och leverantörer beskriver hur vi på Skoogs Åkeri & Logistik AB samlar in, använder, delar och skyddar personuppgifter. Skoogs Åkeri & Logistik AB är ansvarig för de personuppgifter som förekommer i verksamheten och bestämmer ändamålen med och för behandling inom organisationen.

Med personlig information avses information som registrerats och identifierar dig personligen, antingen direkt eller tillsammans med annan information som är tillgänglig för oss.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser och om du skickar personlig information när du är på en sådan webbplats behandlas din information i enhetlighet med deras dataskydds-/sekretesspolicy.

Godkännande av dataskyddspolicyn

Genom att använda vår webbplats, köpa våra tjänster, ta anställning hos oss eller utföra uppdrag för vår räkning godkänner du att vi använder din personliga information i enlighet med denna policy och gällande lagar. Vi behåller din information så länge vi behöver den för det ändamål för vilket vi samlade in den för eller i den mån det är tillåtet enligt lag.

Vi samlar in följande personuppgifter

Vi samlar in nödvändig information om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, leveransadress med mera som krävs för att utföra våra tjänster samt kompletterande information om personnummer, bankuppgifter, ersättningar, skatt, arbetsgivaravgifter, utbildningar med mera som är nödvändiga i ett anställningsförhållande. För anställda chaufförer samlar vi även in kör- och vilotider samt i förekommande fall även foto.

Vår målsättning är att aldrig samla in mer information än vad vi behöver.

Syftet med insamling av personuppgifter

Vi lagrar personlig information som är nödvändig för att kunna fullfölja våra åtaganden mot kunder, anställda och leverantörer. Vi ska kunna leverera information till externa parter, exempelvis Skatteverket, Fora, Försäkringskassan, Transportstyrelsen etcetera för att i förekommande fall leva upp till lagar och avtal.

Personuppgifter för marknadsföringssyften

Vi använder inte personuppgifter för reklammeddelanden i marknadsföringssyfte.

Spridning av personuppgifter till andra

Vi kan komma att dela din personliga information med företag som utför tjänster för vår räkning alternativt med tredje part i de fall det krävs enligt lag och avtal.

Skydd av dina personuppgifter

Vi vidtar lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, felaktig användning, ändring, otillåten spridning eller åtkomst samt alla andra olagliga former av bearbetning.

Personuppgiftsbiträde

Ett personuppgiftsbiträde samt sådana personer som arbetar under personuppgiftsbiträdets eller den personuppgiftsansvariges ledning får enbart behandla personuppgifter i enlighet med instruktioner från Skoogs Åkeri & Logistik AB.

Om ett personuppgiftsbiträde anlitas ska detta regleras i ett skriftligt avtal. Ett sådant avtal ska särskilt ange att personuppgiftsbiträdet enbart får behandla personuppgifter i enlighet med instruktioner från Skoogs Åkeri & Logistik AB och att personuppgiftsbiträdet ansvarar för att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.

Cookies och andra webbtekniker

Vi använder oss för närvarande inte av cookies, externa analysverktyg eller andra webbtekniker för att spåra din navigering på vår webbplats.

Ändringar i dataskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra de förändringar som vi finner nödvändiga i denna policy. Vid större förändringar aviserar vi detta på vår webbplats, medan vi vid mindre förändringar endast ersätter befintlig policy med den uppdaterade.

Transparens

Om du vill ta del av den information vi har om dig kontaktar du oss skriftligen på adressen nedan, varmed du kommer att få bekräfta din identitet för att förhindra att fel personer får tillgång till din information.

Du har även möjlighet att inkomma med rättelser samt begära att information raderas.

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se.